Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Fysiotherapie, psychische zorg, ziekenvervoer en tandheelkundige zorg worden gedeeltelijk vergoed.

Inhoud basispakket zorgverzekering 2013

Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt in 2013:

 • geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen;
 • verblijf in het ziekenhuis;
 • dyslexiezorg;
 • medicijnen;
 • geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz);
 • kraamzorg;
 • hulpmiddelen die bedoeld zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen);
 • (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen;
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling;  
 • logopedie en ergotherapie;
 • tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor kinderen tot 18 jaar; 
 • tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit;
 • fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen;
 • ziekenvervoer;
 • stoppen-met-rokenprogramma;
 • maximaal 3 behandeluren dieetadvies;
 • vergoeding van 3 ivf-behandelingen.

Polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden leest u ook hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of u een eigen bijdrage moet bijbetalen. Dat kan per verzekeraar verschillen.

Huisartskosten

Alle bezoeken die u aan de huisarts brengt, worden betaald uit het basispakket. Dat geldt ook voor de medische handelingen die de huisarts verricht. U betaalt geen eigen risico voor deze huisartsenzorg.

Echo tijdens de zwangerschap

U krijgt de 12 wekenecho en de 20 wekenecho vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. De combinatietest (die uitwijst hoe groot de kans is dat u een kind met Downsyndroom krijgt) wordt alleen vergoed als u een medische indicatie heeft of 36 jaar of ouder bent.

Medisch-specialistische zorg

Geneeskundige, heelkundige en verloskundige zorg (medisch-specialistische zorg) krijgt u vergoed als aangetoond is dat de behandeling werkt. En als u dit nodig heeft. Zo word plastische chirurgie alleen vergoed als dit medisch noodzakelijk is. Uw huisarts of specialist beoordeelt dit. De basisverzekering vergoedt ook het verblijf in het ziekenhuis of de instelling voor medisch-specialistische zorg.

Soms moet u de behandeling in een ziekenhuis of door een medisch-specialist (gedeeltelijk) zelf betalen. Dit is het geval als er geen afspraken zijn gemaakt tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar. Op de websites van zorgverzekeraars en zorgaanbieders staat informatie over afspraken of contracten. 

Vergoeding medicijnen

De medicijnen die uw huisarts of specialist voorschrijft, krijgt u meestal vergoed uit de basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor uw medicijn. Het kan zijn dat uw verzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt. Medicijnen die zijn opgenomen in de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Sinds 1 januari 2012 stelt de overheid de tarieven van apothekers niet meer vast. Apothekers en zorgverzekeraars maken met elkaar afspraken over de prijzen van geneesmiddelen en de prijzen voor het verstrekken van geneesmiddelen.

Slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen niet in basispakket

Slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen) krijgt u meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt deze wel vergoed als er geen alternatief medicijn beschikbaar is. Bijvoorbeeld bij:

 • epilepsie;
 • angststoornissen (als een behandeling met ten minste 2 antidepressiva niet is aangeslagen);
 • meervoudige psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is. (Bijvoorbeeld bij afkicken van alcohol en drugs en bij psychosen);
 • palliatieve sedatie bij terminale zorg.

Vergoeding verbandmiddelen

U kunt verbandmiddelen vergoed krijgen uit het basispakket als u ze nodig heeft voor langdurige behandeling bij een ernstige aandoening.